Vedtægter

For Kildehuse-Strandhuse Vandværk I/S

§ 1.
Selskabet er et interessentskab, dets navn er Kildehuse-Strandhuse Vandværk og dets hjemsted er Strandhuse pr. Nykøbing Sjælland, Odsherred kommune

§ 2.
Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vand- forsynings lov og det for vandværket fastsatte regulativ, at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand. Som interessent kan optages enhver ejer af grund eller fast ejendom inden for vandværkets naturlige forsyningsområde. Ingen interessent kan udtræde af selskabet, før selskabets gæld er betalt. Levering af vand til ikke-interessenter kan finde sted, når bestyrelsen finder det formålstjenligt, og den fastsætter da betalingen herfor.

§ 3.
Ved optagelse i selskabet betales indskud, pt. kr. 15.000 + moms samt et af bestyrelsen i hvert enkelt tilfælde nærmere fastsat tilskud til udvidelse af ledningsnettet, hvor og når dette nødvendiggøres.

§ 4.
Hovedanlæg med pumpestation, hovedledninger samt stikledninger til og med stophane vedligeholdes af selskabet. Efter 1. stophane påhviler vedligeholdelse ejeren. Enhver udvidelse eller forandring af installationen skal anmeldes og godkendes af bestyrelsen.

§ 5.
Selskabets bestyrelse har ret til fri adgang til eftersyn af vandmålerne.

§ 6.
Den til interessentskabets formål nødvendige kapital skaffes til veje ved lån, for hvilket samtlige interessenter hæfter solidarisk, en for alle og alle for en. Indbyrdes hæfter de i forhold til den årlige afgift. Lånet forrentes og afdrages i løbet af højst 25 år.
Opnås kommunal garanti for optagelse af ovennævnte lån, gælder for interessentskabets anlæg og drift følgende grundregel: Interessentskabet er en selvejende institution inden for kommunen, og denne må ikke lide noget tab ved anlæg og drift; ej heller deraf nyde direkte økonomiske fordele. Denne paragraf kan ikke ændres ved nogen generalforsamlingsbeslutning.

§ 7.
Ejendomsretten til selskabets aktiver: Grund, bygning, maskiner, ledningsnet såvel som kapital tilkommer samtlige interessenter med lige stor andel.

§ 8.
Dersom nogen efter at gælden er betalt ønsker at udtræde af selskabet, kan dette ske uden at vedkommende derfor har nogen fordring på vandværket.

§ 9.
Vandafgiften fastsættes hvert år af generalforsamlingen på forslag af bestyrelsen.

§ 10.
Vandafgiften forfalder til betaling 1/2 års forud og indbetales efter bestyrelsens anvisning. Er afgiften ikke betalt senest 3 måneder efter forfald, er det bestyrelsens pligt at lade vandforsyningen afbryde og inddrive den skyldige afgift ad rettens vej, skadesløst for selskabet.
Genoprettelse af forbindelsen kan kun ske mod de med afbrydelsen og gentilslutningen forbundne udgifter, samt 500 kroner.

§ 11.
Dør en interessent, overgår hans rettigheder og forpligtelser til hans retmæssige arvinger. Ved ejendomsoverdragelse skal sælgeren enten drage omsorg for, at hans rettigheder og forpligtelser over for selskabet overdrages køberen, eller affinde sig med interessentskabet. Denne paragraf kan ikke ændres ved nogen generalforsamlingsbeslutning.

§ 12.
Ingen interessent må tillade andre end medlemmer af hans husstand eller bedrift at tappe vand af sine haner.
Er der i en og samme ejendom, ved udleje eller på anden måde, flere selvstændige husstande med egne haner, skal der for disse ekstra betales sommerhusafgift.
Vandspild må ikke finde sted, og enhver er pligtig til at følge de anordninger, som bestyrelsen under indtrufne omstændigheder finder det nødvendigt at bekendtgøre. Overtrædelse heraf straffes med bøder til selskabets kasse af mindst 250 kroner efter bestyrelsens skøn.

§ 13.
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, de vælges for 2 år og afgår efter tur med henholdsvis 2 og 3 hvert andet år. Bestyrelsen konstituerer sig selv som formand, kasserer og sekretær.

§ 14.
Bestyrelsen har ubetinget ret til at forpligte selskabet i alle dets anliggender, bestyrelsen sørger for at anlægget passes og vedligeholdes og at selskabets midler anbringes til forrentning i en sparekasse eller bank.

§ 15.
Regnskabet revideres af ekstern revisor, Regnskabsåret er fra 1. januar til 31. december, dog er aflæsningsåret fra 1. oktober til 30. september.

§ 16.
Bestyrelsens sekretær skriver et beslutningsreferat efter hvert bestyrelsesmøde og generalforsamling og indfører de bestemmelser og afstemninger, der måtte være foretaget. Et mindretals motiverede afstemning kan forlanges tilført referatet

§ 17.
Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang om året inden udgangen af februar med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent, 2) beretning, 3) regnskab, 4) valg til bestyrelse, 5) valg af suppleant for 1 år, 6) indkomne forslag, 8) eventuelt. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder anledning hertil, eller når mindst 1/3 af medlemmerne forlanger det.

§ 18.
Generalforsamlingen, såvel den ordinære som ekstraordinære, skal indkaldes med mindst én uges varsel ved ombud eller avertissement i egnens blade. Dog kan bestyrelsen i særlige tilfælde indkalde til ekstraordinær generalforsamling med kortere varsel.

§ 19.
Generalforsamlingen ledes af dirigenten. Hver interessent har 1 stemme. Den ordinære generalforsamling er beslutningsdygtig uden hensyn til, hvor mange af interessenterne der er mødt.
En ekstraordinær generalforsamling er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af interessenterne er til stede. Hvis dette ikke er tilfældet, skal der med mindst én uges varsel indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling, der da er beslutningsdygtig uanset de mødendes antal. Alle afstemninger afgøres ved simpelt stemmeflertal; i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Dog kan forandringer i selskabets vedtægter, med undtagelse af § 6 og § 11, der ikke kan forandres, kun ske på forslag af bestyrelsen, eller når forslaget er stillet skriftligt af mindst 10 interessenter, samt at der i bekendtgørelsen til generalforsamlingen udtrykkeligt har været bekendtgjort, at der vil foreligge forslag til lovændringer, og når mindst 3/5 af de mødte stemmer herfor.

Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 15. juni 2017.

Formand: Benny Eilstrup
Kasserer: Torben Møller

Palle H.A. Ankerstjerne Schjerning
Fanny Villadsen (Sekretær)
Kenneth Nielsen

Bemærkning til § 10: Vanding med automatiske havevandere og spredere er ikke tilladt. Overtrædelse af disse bestemmelser medfører bøder og i gentagelsestilfælde afbrydelse af vandforsyningen.